Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik Değiştirildi!

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMLAK HABERLERİ 14.01.2020 - 08:06 15.07.2021 - 00:10 Emlak 365

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

14 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik ile bir önceki yönetmelikte önemli değişikliklere gidildi. İşte yeni yönetmelik!Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.“d) Kadastro teknik hizmetleri: Kadastro Müdürlüklerince yürütülmekte iken Kanunla lisanslı bürolara devredilen, tescile tâbi olmayan aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi, plan örneği verilmesi ile tescile tâbi olan cins değişikliği, arz-i ve şahsi irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme ve 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ek 5 inci maddesi gereğince hatalı bağımsız bölüm/blok numarası düzeltilmesi işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetleri,”“ğ) Lisanslı büro komisyonu: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Komisyonunu,”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı “İdarenin görevleri, yetkileri ve lisanslı büro komisyonu kurulması” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“ğ) Lisanslı bürolar tarafından elektronik ortamda tutulan arşiv, iş ve işlemlerin kontrolünün sağlanması,h) Lisanslı mühendisler hakkında uyarma ve kınama disiplin cezalarının verilmesinin sağlanması,”“(2) Lisanslı büro komisyonu; Kadastro Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Kadastro Dairesi Başkanı ve lisanslı büro birim sorumlusu olmak üzere beş asil üyeden oluşur. Lisanslı büro komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar verir. Komisyon başkanı ve üyeleri; eşleri, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile disiplin soruşturmasını yaptıkları lisanslı mühendisler hakkındaki toplantılara katılamaz. Komisyon başkanı ve üyelerinin yokluklarında toplantıya vekilleri katılır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Kadastro Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Aşağıda belirtilen görev ve yetkiler, lisanslı büro komisyonu tarafından yerine getirilir:a) Lisanslı mühendisler hakkında önerilen lisansın geçici iptali ve lisansın sürekli iptaline ilişkin disiplin cezalarını dosya üzerinden karara bağlamak ve verilen gerekçeli kararı Genel Müdür onayına sunmak.b) Kadastro Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile komisyonda görüşülmesine karar verilen konuları inceleyerek karar vermek ve Genel Müdürün onayına sunmak.”Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@