Milli Emlak Genel Tebliği Değişti! Yeni Tebliğ Resmi Gazete İle Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği üzerinde bir dizi önemli değişikliğe gitti. Milli Emlak olarak kabul edilen taşınmazların satışında uygulanan bedel tespiti, satış bedelinin tahsili ve satış usulleri konusunda bir dizi yenilik getirildi. Yeni Milli Emlak Genel Tebliği haberimizde!

EMLAK HABERLERİ 21.08.2019 - 08:32 15.07.2021 - 00:14 SERHATMEDYA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği üzerinde bir dizi önemli değişikliğe gitti. Milli Emlak olarak kabul edilen taşınmazların satışında uygulanan bedel tespiti, satış bedelinin tahsili ve satış usulleri konusunda bir dizi yenilik getirildi. Yeni Milli Emlak Genel Tebliği haberimizde!

21 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) yayımladı. Milli Emlak Genel Tebliği 313Yayımlanan yeni tebliğ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Milli Emlak Genel Tebliği 313 numarası ile Resmi Gazete içerisinde yerini aldı. Milli Emlak olarak kabul edilen taşınmazların satışı ve kiralanması konusunda uygulanan bazı önemli kriterlerde değişikliğe gidildi. İşte yeni yönetmelik;Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391)MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nin “I. TANIMLAR” bölümünün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığını,” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Tebliğin “IV. TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESPİTİ” bölümünün ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanmasında esas alınan bina inşaat metrekare maliyet bedelleri” ibaresi “Bakanlıkça belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetlerinden az olmamak üzere aşınma payı da” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 3 – Aynı Tebliğin “IX. ÖZEL ÖDEME ARAÇLARI VE SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ” bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(9) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş Hazineye ait taşınmazların satışında satış bedelinin en az yüzde otuzu peşin, kalanı beş yılda, on taksitle ve kanunî faizi ile birlikte ödenir. Taşınmazın satış tarihi itibarıyla cari yıl irtifak hakkı bedelinin tamamının tahsil edilmiş olması halinde, satış tarihinden sonraki aylara ait irtifak hakkı bedelleri satış bedelinden mahsup edilir.”MADDE 4 – Aynı Tebliğin “XI. SATIŞ USULLERİ” bölümünün “B) DOĞRUDAN SATIŞ” başlıklı alt bölümünün “1) Rayiç Bedel Üzerinden Doğrudan Satış” başlıklı kısmının “b) Üzerlerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilen Taşınmazların Hak Lehtarlarına Satışı” başlıklı alt kısmının ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı alt kısma aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(2) Bedel tespiti; zemin için bu Genel Tebliğin IV üncü bölümünde belirtilen esaslara göre tespit edilen bedele, üzerindeki yapı ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısımları için takdir edilen bedel ilave edilmek suretiyle yapılır. Bu bedele; makine, teçhizat ve demirbaş bedelleri dahil edilmez. Yapı ve tesislerin rayiç bedelleri; Bakanlıkça belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetlerinden az olmamak üzere aşınma payı da dikkate alınarak belirlenir. Ancak, taşınmazın üzerinde turizm tesisi bulunuyor ise veya üzerinde turizm tesisi bulunan taşınmazlara ek alan olarak kullanılmak üzere sınırlı ayni hak tesis edilmiş ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm tesisleri için belirlenen birim maliyetler ile aşınma payı da rayiç bedel tespitinde dikkate alınır. Yapı ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmının hesabında ay kesirleri dikkate alınmaz.”“(6) Satın alma taleplerinin değerlendirilebilmesi için, irtifak hakkı sözleşmesinde yer alan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve uygulama projesindeki yapı ve tesislerin en az yüzde seksen oranında tamamlanmış olması gerekir. Yapı ve tesislere ait uygulama projesi bulunmaması halinde ise satın alma talepleri; irtifak hakkının veriliş amacı ve konusu, irtifak hakkı sözleşmesi, hak lehtarının yapı ve tesislere ilişkin taahhütleri, taşınmazın kullanım şekli ile hâlihazır durumu da dikkate alınarak değerlendirilir.”“(9) Turizm yatırımı yapılmak üzere irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların 4706 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında satışının talep edilmesi halinde satış işlemi, 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.”MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-6/A’sının ikinci fıkrasında yer alan “satış bedeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kanuni faizi” ibaresi eklenmiştir.MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@