Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişti!

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMLAK HABERLERİ 16.03.2019 - 06:56 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapım İşleri İhaleleri uygulama yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile değiştirildi. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikKamu İhale Kurumundan:YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 - 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "elektronik ortam" ibaresinden önce gelmek üzere ", EKAP dışında" ibaresi eklenmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre oluşturur." ibaresi "EKAP üzerinde hazırlar." olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan "Talep edenlere, yabancı dilde hazırlanan doküman Türkçe doküman ile birlikte verilir. Bu durumda" ibaresi "Bu durumda, başka dillerde hazırlanan doküman da EKAP'a yüklenir ancak" olarak değiştirilmiştir.MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesiMADDE 26 - (1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı, EKAP'ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.(2) İlansız ihalelerde dokümanı sadece davet edilenler görebilir ve e-imza kullanarak indirebilir.(3) EKAP'a kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı indirilemez. Ortak girişimlerde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP'a kayıtlı olması gerekir.(4) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez."MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname," ibaresinden sonra gelmek üzere "ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP'a yüklenir ve" ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "doküman alanların" ibaresi ", EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin" olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan "idarece yapılacak açıklama," ibaresinden sonra gelmek üzere "ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP'a yüklenir ve" ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "doküman alanların" ibaresi "EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin" olarak değiştirilmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir."MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan "teminat süresince (kesin kabule kadar)" ibaresi "teminat süresi sonuna kadar" olarak değiştirilmiştir."Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, teminat süresi sonuna kadar bu şartların muhafaza edilmesi zorunludur.""(8) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamı teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz."MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu Yönetmelik" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği" ibaresi eklenmiştir.MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu Yönetmelik" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği" ibaresi eklenmiştir.Haber Kaynağı: Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@