Antalya Büyükşehir Belediyesi Gayrimenkul Satışı İçin İhale İlanı Yayımladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi gayrimenkul satışı için Resmi Gazete ile ihale ilanı yayımladı. Detaylar haberimizde...

Gündem 03.06.2019 - 08:04 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

Antalya Büyükşehir Belediyesi gayrimenkul satışı için Resmi Gazete ile ihale ilanı yayımladı. Detaylar haberimizde...

3 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Antalya Büyükşehir Belediyesi işyeri satışı yapacağını duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Taşınmaz Satış İhalesi Duyurusu Dükkan satışı için ihale ilanı yayımlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi dükkan satışı için 8 milyon 900 bin liralık bedel belirledi. Söz konusu taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif ihale usulü ile satılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gayrimenkul Satışı İlanı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:1- İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif ihale usulü ile satılacaktır. Satılacak taşınmazın;

2- Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.3- İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.GERÇEK KİŞİLERDEN:4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.TÜZEL KİŞİLERDEN:4.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.4.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.4.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)4.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)4.9- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi. 5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir. 6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.İLAN OLUNUR.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@