TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete ile yayımlandı.

GÜNDEM 23.02.2019 - 08:24 15.07.2021 - 00:17 SERHATMEDYA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete ile yayımlandı.

23 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliği için değişiklik yönetmeliği yayımlandı. Yayımlanan yeni yönetmelik ile beraber eski yönetmelikte bir dizi değişikliğe gidilmiş oldu. Yayımlanan yeni yönetmelik ve yapılan değişiklikler ise şu şekilde sıralandı;Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 - 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."b) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmeti süresi boyunca dondurulur. Bu durum, ilgili yasalardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Bu kişiler, önceden haber vermek ve her halükarda terhis tarihinden itibaren üç ay içinde durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.c) Altı aydan uzun süreli yurt dışına çıkan üyelerin yurt dışında kaldıkları süre için isteğe bağlı olarak üyelikleri dondurulur. Üyeliği bu sebeple dondurulan üyeler, çıkışlarını önceden yazılı olarak bildirmeleri ve yurt dışında kaldıkları süreyi belgelendirmeleri halinde bu süreler için üyelik ödentisi ödemezler.""d) İşsiz üyelerin; durumlarını SGK hizmet dökümü ile birlikte yazılı olarak beyan etmeleri, yazılı taahhüt vererek çalışmadıklarını her yıl Ocak ayı içerisinde geriye dönük olarak belgelemeleri, bir işte çalışmaya başlamaları halinde, bir ay içerisinde Odaya bildirmeleri koşuluyla işsiz olduğu aylara denk gelen üyelik ödentilerini başvuru tarihinden itibaren ödemezler. Belirtilen süreler içerisinde istenilen beyanların verilmediğinin; eksik, yanlış ya da gerçeğe aykırı beyan verildiğinin; belirlenen süreler içerisinde ilgili belgelerin ibraz edilmediğinin Oda Yönetim Kurulu tarafından tespiti halinde indirim tutarlarının tamamı üyeden geriye dönük olarak tahsil edilir."MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci cümlesinde yer alan "süreli" ibaresi "sürekli" olarak değiştirilmiştir.MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin son cümlesinde yer alan "süreli yayınları ile" ibaresi "yayınları veya Oda resmi web sitesinden" olarak değiştirilmiştir.MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "onbeş günde" ibaresi "ayda" olarak değiştirilmiştir.MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde yer alan "Oda Genel Kurulu" ibaresi "Oda Genel Kurulu;" olarak değiştirilmiştir.MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (i) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (y) bendi yürürlükten kaldırılmıştır."e) Mesleki çalışma alanı ile ilgili, diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, üyelerin hak ve yetkilerini korumak ve gerekli çalışmaları yürütmek,f) Oda Genel Kurulunun yetki verdiği konularda yönetmelikler hazırlayarak, sırasıyla Oda Genel Kurulu ve Birlik Yönetim Kuruluna sunmak,""i) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni dönem tahmini gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, bunları Denetleme Raporu ile birlikte Genel Kuruldan onbeş gün öncesine kadar delegelere göndermek,""u) Üyeler arasında oluşacak haksız rekabeti önleyecek önlemleri almak, gerekli yaptırımları uygulamak,"MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Madde 39 - Başkan, Odayı resmi makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını kanunlara, TMMOB Ana Yönetmeliğine, Oda mevzuatına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Oda amaç ve görevleri doğrultusunda, basın toplantısı ve basın açıklaması gibi her türlü etkinlikte bulunur. Oda adına demeç verir, bildiri yayımlar. Genel işleyişin organizasyonu ile denetiminden sorumludur.Oda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın bir oy hakkı vardır. Oylarda eşitlik olursa başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır."MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Madde 40 - Başkan ve Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görevleri yerine getirir. Başkanın yokluğunda başkanın yetkilerini kullanır."MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Madde 41 - Yazman üye;a) Oda işlemlerini ve Yönetim Kurulu işlemlerini yürütür, Oda ile ilgili yazıları, tutulması gerekli defterleri, dosya ve evrakı, Oda görevlilerine tutturur.b) Genel Kurula sunulacak Çalışma Raporunu düzenler, bütçe ve kadroları sayman üye ile birlikte yapar ve bütün belgeleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna getirir.c) Odaya kayıtlı üyelerin mesleki çalışma sicillerinin Yönetim Kurulunun uygun göreceği kurallara göre tutulmasını ve gerektiğinde bu sicillerin tamamlanmasını sağlar.ç) Odada çalışacak sürekli ve geçici personelin atanması için Yönetim Kuruluna öneride bulunur.Yazman üyenin bulunmadığı zamanda Yönetim Kurulu başkanı, gerekirse kurul üyeleri arasından seçeceği birisine yazmanlık görevi verir. Yazman üye Genel Sekreter; Şube ve Temsilciliklerde ise Sekreter sıfatını kullanır."MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir."Oda Yürütme Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileriMadde 42/A - Yürütme Kurulu, Başkan, İkinci Başkan, Yazman Üye ve Sayman Üyeden oluşur. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve onun toplanmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu adına yürütme yetkisine sahip olarak Oda işlerini yürütmekle yükümlüdür. Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri çalışma dönemi başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.Oda Müdürü ve Yardımcılarının atanması, görev ve yetkileriMadde 42/B - Oda Müdürü ve Yardımcıları, Yönetim Kuruluna sunulan adaylara ilişkin yapılacak seçimde salt çoğunlukla seçilir ve atanır.Oda Müdürü, Odanın iş ve işlemlerini Oda Yönetim Kurulunun görevlendirme ve yetkilendirmesi kapsamında, Müdür Yardımcıları ve Oda personeli ile birlikte yürütür.Oda Müdürü, yukarıda belirlenmiş yetkilerinin bir bölümünü, kendi adına kullanmak üzere Oda Müdür Yardımcısına ve Oda personellerine denetim ve sorumluluğunda olmak üzere görev olarak verebilir."MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir."Danışma Kurulunun gündeminin gerektirdiği durumlarda uzman gruplarından temsilciler de Oda Yönetim Kurulunca Danışma Kuruluna çağırılabilirler."MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Madde 68 - Oda Bilim Kurulu; Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, alanında uzman en az on kişiden oluşur. Oluşturulacak Bilim Kuruluna, Genel Merkez Yönetim Kurulunun ve Şube Yönetim Kurullarının temsilcileri doğal üye olarak toplantılara katılabilir. Bilim Kurulunun yapacağı çalışmalarla ilgili görevlendirmeler Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılır."MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Madde 100 - En az bir Genel Kurul delegesini seçebilecek üye sayısı bulunan yerlerde, Oda Yönetim Kurulunun doğrudan kararı veya temsilcilik kurulacak yere en yakın Şube Yönetim Kurulunun önerisi üzerine temsilcilik kurulabilir.Temsilcilikler, herhangi bir il ya da ilçede, en az Temsilcilik Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini oluşturacak sayının iki katı kadar üyenin topluca başvurmaları üzerine ve ilgili Şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Oda Yönetim Kurulunun kararı ile kurulabilir.Oda Yönetim Kurulu, kurulan temsilciliğin hangi Oda birimine bağlı olarak faaliyet yürüteceğine karar verir ve en geç bir ay içinde temsilci atamalarını yapar.Oda; il temsilciliğine atadığı üyelerine, durumu ve çalışma alanını bir yazıyla bildirir."MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "çalışmayanlardan, çalışmadıklarını her yıl belgelemeleri ve" ibaresi "çalışmayanların ve çalışmadıklarını belgeleyen üyelerin, başvuru yaptıkları tarih itibarıyla" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir."Doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle bedensel veya zihinsel yetilerini kalıcı olarak %40 oranında kaybeden ve durumu ile engellilik derecesini resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporu ile belgeleyen üyeler, talep ettiklerinde Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda üyelik ödentisinden muaf tutulabilirler."MADDE 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.Haber Kaynağı: Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@